top of page

Tīmekļa Vietnes Noteikumi

Pirms sākat lietot EKJU tīmekļa vietni, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar noteikumiem, jo, lietojot tīmekļa vietni, piekrītat noteikumiem un apņematies tos ievērot.

 

Šie noteikumi stājās spēkā 2018. gada 21. novembrī. Paturam tiesības periodiski grozīt šos noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Jūs saprotat un piekrītat, ka jūsu pienākums ir periodiski iepazīties ar šīs tīmekļa vietnes saturu un šiem noteikumiem, kā arī ar to iespējamajiem grozījumiem. Ja turpināt lietot tīmekļa vietni pēc šādu grozījumu veikšanas, tas nozīmē, ka esat iepazinies ar noteikumu grozījumiem un apņematies ievērot grozītos noteikumus.

Intelektuālais īpašums

Piekrītot šiem noteikumiem, apstiprināt un piekrītat, ka viss šajā tīmekļa vietnē prezentētais saturs un visi attēlotie produkti ir aizsargāti ar autortiesībām, prečzīmēm, pakalpojumu zīmēm, patentiem vai citām īpašumtiesībām un pilnībā pieder EKJU.

 

Jums ir atļauts lietot saturu tikai atbilstošā un likumīgā veidā ar atsauci uz EKJU. Izņemot vienu personīgai lietošanai paredzētu kopiju, jums ir aizliegts kopēt, pavairot, mainīt, pārpublicēt, augšupielādēt, publicēt, pārraidīt vai izplatīt jebkādus dokumentus vai informāciju no šīs tīmekļa vietnes jebkādā formā vai ar jebkādiem līdzekļiem bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas no mums vai no konkrētā satura sniedzēja un jūsu pienākums ir iegūt atļauju pirms jebkādu šajā tīmekļa vietnē pieejamu ar autortiesībām aizsargātu materiālu izmantošanas.

Trešo pušu tīmekļa vietnes

Šī tīmekļa vietne var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm internetā vai cita veida atsauces uz informāciju, dokumentiem, programmatūru, materiāliem un/vai pakalpojumiem, ko nodrošina citas personas.

 Nekontrolējam šādas citas tīmekļa vietnes un personas un piekrītat, ka neesam atbildīgi par šādu tīmekļa vietņu satura pareizību, autortiesību ievērošanu, likumību, kārtību vai citiem aspektiem, kā arī par kļūdām vai nepilnībām atsaucēs uz citām personām vai to produktiem un pakalpojumiem. Šādu saišu vai atsauču iekļaušana notiek tikai ērtības nolūkos un nenozīmē, ka iesakām vai esam saistīti ar šādu tīmekļa vietni vai personu vai ka sniedzam jebkādu tiešu vai netiešu garantiju.

Atruna par garantijām, atbildības ierobežošanu un kompensāciju

Jūs pilnībā uzņematies atbildību par EKJU tīmekļa vietnes lietošanu. Vietne tiek piedāvāta, kāda tā ir un kāda tā ir pieejama. Atsakāmies no jebkādām tiešām vai netiešām garantijām, tostarp, bet ne tikai, garantijām par pārdošanu, atbilstību konkrētam mērķim vai pārkāpumu neesamību.

 Neuzņemamies atbildību par tiešu vai izrietošu kaitējumu, kas jums ir radies tīmekļa vietnes lietošanas rezultātā, un apņematies aizsargāt, atlīdzināt un atbrīvot mūs no atbildības saistībā ar jebkādām pretenzijām, zaudējumiem, atbildības izmaksām un izdevumiem (tostarp, bet ne tikai, juristu honorāriem), kas rodas, jums pārkāpjot trešās puses tiesības. Piekrītat, ka jums ir tikai ierobežota, neekskluzīva, tālāk nenododama atļauja izmantot tīmekļa vietni. Tā kā tīmekļa vietnē ir iespējamas kļūdas, piekrītat izmantot to piesardzīgi un neizmantot to veidos, kas varētu izraisīt jūsu vai trešās puses materiālus zaudējumus vai informācijas zudumu.

Šos noteikumus un visus strīdus vai prasības, kas izriet no tiem vai saistībā ar tiem, reglamentē un interpretē saskaņā ar Latvijas Republikas iekšzemes tiesību aktiem, neņemot vērā to tiesību normu vai noteikumu pretrunas.

Jebkādas tiesiskas prasības, darbības vai procesi, kas pamatojas uz šiem noteikumiem vai ir saistīti ar tiem, tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā.

bottom of page